Algemene voorwaarden Conversieonline.nl

Algemene voorwaarden Conversieonline.nl

1. Partijen

1. Conversieonline.nl: geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92726488, gevestigd te Groningen aan de Lamsoor 10 (9738AL), gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van ConversieOnline BV:

Website: www.conversieonline.nl

Email: info@conversieonline.nl

Btw-identificatienummer: 866153597‬B01

3. De Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van de door Conversieonline.nl aangeboden diensten.

2. Toepasselijkheid

1. Conversieonline.nl verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Conversieonline.nl en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en/of geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten. 

4. Derden die door Conversieonline.nl bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen. 

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Conversieonline.nl is aangegeven. 

2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

3. Alle opgaven van Conversieonline.nl van omvang en andere weergegeven specificaties van te leveren diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Conversieonline.nl.

4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Conversieonline.nl.

5. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten of verlengingen.

6. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Conversieonline.nl een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Conversieonline.nl, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

7. De beoordeling van het door De Opdrachtgever aangeleverd materiaal en de door De Opdrachtgever gedane verzoeken tot publicatie, behoort niet tot de opdracht van Conversieonline.nl. 

4. Uitvoering door Conversieonline.nl

1. Conversieonline.nl zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Opdrachtgever erkent dat Conversieonline.nl bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft voor zover geen specifieke eigenschappen, functies of wensen van De Opdrachtgever zijn vastgelegd in de offerte. Alle diensten van Conversieonline.nl worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Conversieonline.nl uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. De doelstelling(en) die partijen afspreken zijn slechts een richtlijn en geven derhalve geen garantie. 

2. Conversieonline.nl zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de opdracht trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Opdrachtgever Conversieonline.nl altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn van tenminste 30 dagen dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan. 

3. Het staat Conversieonline.nl vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
4. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door De Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Conversieonline.nl de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van De Opdrachtgever, nadat het (extra) urenvoorstel door de Opdrachtgever is goedgekeurd. Het meerwerk brengt Conversieonline.nl vervolgens als een aanvullende opdracht aan De Opdrachtgever in rekening. Conversieonline.nl mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij De Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Conversieonline.nl zijn toe te rekenen.
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, dan wel dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, heeft Conversieonline.nl het recht om namens en voor rekening van De Opdrachtgever aan derden opdracht tot levering van producten of diensten te geven. Ingeval Conversieonline.nl een begroting opstelt voor de kosten van in te schakelen derden, dan heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking.
6. Aangekondigde aard en omvang van werkzaamheden door Conversieonline.nl zijn niet bindend jegens De Opdrachtgever. Om de doelstelling(en) zo goed mogelijk proberen te behalen, is Conversieonline.nl gerechtigd om naar eigen inzicht voor een andere werkwijze en/of werkzaamheden te kiezen.
7. Indien Conversieonline.nl uitlatingen doet op social media, dan is De Opdrachtgever verantwoordelijk voor de (benodigde) content en dient de uitlatingen van Conversieonline.nl zo snel mogelijk te controleren. Bij bezwaar van de uitlatingen op social media door Conversieonline.nl, dient De Opdrachtgever dit te (laten) verwijderen. 
8. Conversieonline.nl spant zich ervoor in de marketingactiviteiten in de best mogelijke kwaliteit te publiceren gedurende de gehele overeengekomen periode. Conversieonline.nl staat echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de weergave van content op een multimedia, zoals een website, e-mail of social mediaplatforms. Conversieonline.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van een multimedia.
9. Conversieonline.nl is gerechtigd om content die is geplaatst op een multimedia te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren in geval van een schending of dreigende schending van rechten van derden. Het voorgaande geeft De Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
10. Conversieonline.nl is gerechtigd publicatie van marketingcontent om haar moverende redenen te weigeren, op te schorten of te verwijderen. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling dan wel evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van Conversieonline.nl.
11. Conversieonline.nl verleent geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van marketingcontent, bijvoorbeeld op de website en daarmee ook de visuele weergave van het eindresultaat. Op een moment na oplevering kan blijken dat de geleverde dienst, niet meer wordt weergegeven of niet meer volledig optimaal functioneren door externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het geval dat de netbeheerder de dienst niet meer ondersteunt, de leverancier van Conversieonline.nl failliet gaat of de gebruikte template of plug-in niet meer wordt ontwikkeld/ondersteund. Conversieonline.nl is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in de website of andere content, na aanpassingen op basis van het gegeven advies door Conversieonline.nl.
12. Tenzij anders overeengekomen is Conversieonline.nl nimmer gehouden tot het maken en bijhouden van back-ups ten behoeve van De Opdrachtgever. Alle gemaakte back-ups zullen na beëindiging van de overeenkomst worden vernietigd. De Opdrachtgever is derhalve zelf verantwoordelijk voor het maken en bijhouden van back-ups, bijvoorbeeld voordat een update wordt uitgevoerd. Hij kan hiervoor eventueel het verzoek doen bij Conversieonline.nl.

13. De diensten van Conversieonline.nl zijn gebaseerd op gegevens die Conversieonline.nl ontvangt van externe bronnen, zoals, maar niet beperkt tot, Google. Conversieonline.nl staat niet in voor de juistheid van de gebruikte gegevens. De diensten van Conversieonline.nl betreffen een momentopname, het kan dus zijn dat de uitkomst van de geleverde dienst en gedane analyses in de tussentijd varieert. De diensten van Conversieonline.nl zijn slechts een indicatie en het wordt De Opdrachtgever geacht de dienst voor eigen rekening en risico te controleren. Tenzij anders overeengekomen, kunnen van de uitkomst van de diensten geen garanties worden verleend.

5. Verbintenissen van De Opdrachtgever 

1. De Opdrachtgever stelt Conversieonline.nl in de gelegenheid uitvoering te geven aan de opdracht. De Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Conversieonline.nl.

2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Conversieonline.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan De Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Conversieonline.nl worden verstrekt. De Opdrachtgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de content en/of andere benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe De Opdrachtgever deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Conversieonline.nl zijn verstrekt, heeft Conversieonline.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. De Opdrachtgever is verplicht om voor een zo goed mogelijk resultaat van de overeenkomst de instructies van Conversieonline.nl aangaande de communicatie online en op social media op te volgen.
4. Indien een tijdvak voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen, verplicht De Opdrachtgever zich ervoor zorg te dragen dat hij, of een door hem aangewezen derde, gedurende deze periode goed telefonisch en elektronisch bereikbaar is. 

5. De Opdrachtgever dient alle door Conversieonline.nl voorgestelde publicaties te controleren. Indien De Opdrachtgever niet instemt met een voorgestelde publicatie dient ze dit uiterlijk 12 uur na ontvangst van het voorstel tot publicatie aan Conversieonline.nl kenbaar te maken.
6. De Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Art. 7:407 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten. 

7. De Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Conversieonline.nl en/of derden. 

8. Indien Conversieonline.nl een script, plug-in, tools of dergelijke ten behoeve van De Opdrachtgever installeert, dient De Opdrachtgever voor eigen rekening en risico na te gaan of voornoemde virussen of andere schadelijke inhoud bevat. De Opdrachtgever zal Conversieonline.nl vrijwaren in dezen.  

6. Prijzen, betaling en opschorting.

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient De Opdrachtgever de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan.  

3. Betaling van facturen dient binnen 14 dagen na ontvangst op de overeengekomen wijze te zijn voldaan. 

4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Conversieonline.nl terstond gerechtigd om De Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 125,- exclusief btw.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Conversieonline.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Conversieonline.nl haar tarief vast volgens haar uurtarief van € 100,- (excl. BTW). Dit geldt derhalve ook voor in opdracht uitgevoerde werkzaamheden die buiten de inhoud van de oorspronkelijke overeenkomst worden verricht.

7. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Conversieonline.nl is het De Opdrachtgever niet toegestaan ten aanzien van de betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

8. Conversieonline.nl heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of te verwijderen, voor de duur dat De Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst met Conversieonline.nl.
9. Bij duurovereenkomsten is Conversieonline.nl gerechtigd om de tarieven te verhogen door te indexeren conform CPI-index van CBS.  In aanvulling is in elk geval Conversieonline.nl gerechtigd om zonder instemming prijsstijging door te voeren van maximaal 3%. Indien Conversieonline.nl een hogere aanvullende prijsstijging wenst, heeft zij een wachttermijn van 1 maand, waarbij De Opdrachtgever het recht heeft om de overeenkomst binnen die termijn schriftelijk te ontbinden. Bij gebreke daarvan wordt De Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de prijsstijging.

7. Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

1. Duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, kunnen door De Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de

overeengekomen looptijd, zoals aangegeven in het hoofdcontract. Indien daarin niets is

bepaald, geldt een looptijd van één jaar. De duurovereenkomsten worden telkens stilzwijgend

verlengd voor eenzelfde duur. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk

tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een periode van één maand van de

overeengekomen looptijd, afgerond in hele maanden. Conversieonline.nl is te allen tijde gerechtigd om de duurovereenkomst(en) tussentijds, met onmiddellijke ingang, op te zeggen. 

2. Conversieonline.nl heeft het recht de overeenkomst met De Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

a) De Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Conversieonline.nl ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b) aan De Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, De Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.

c) er op een aan De Opdrachtgever toekomend recht beslag wordt gelegd;
d) er twee periodieke betalingen niet zijn verricht.

3. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door De Opdrachtgever aan Conversieonline.nl verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Er vindt geen restitutie van eventuele tegoeden plaats. 

4. In geval van ontbinding van de overeenkomst is Conversieonline.nl gerechtigd om een evenredig deel, in verhouding tot het voltooide deel van de opdracht, van de overeengekomen geldsom te factureren met een minimum van 50%.

8. Aansprakelijkheid en Garanties

1. Conversieonline.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of defecten bij en/of fouten van, de voor de uitvoering van de opdracht gebruikte social media platforms, waaronder, maar niet beperkt tot, Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIn en Youtube. 

2. Conversieonline.nl is tevens niet aansprakelijk voor tijdelijke onbereikbaarheid van accounts als gevolg van storingen en/of defecten.

3. Conversieonline.nl is niet aansprakelijk voor schade bij De Opdrachtgever of aan De Opdrachtgever verbonden partijen, als gevolg van uitlatingen van derden zowel on- als offline.

4. Conversieonline.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van publicaties van teksten en overig materiaal dat door De Opdrachtgever is aangeleverd of goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor backlinks en publicaties op externe multimedia, zoals, maar niet beperkt tot, websites. 

5. De Opdrachtgever is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de overeenkomst en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Opdrachtgever binnen 5 dagen nadat zij dit heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken, Conversieonline.nl hieromtrent te informeren.

6. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Conversieonline.nl het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft

De Opdrachtgever het recht de overeenkomst ten aanzien van dit gebrek, gedeeltelijk, te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat De Opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding van schade door Conversieonline.nl.

7. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Opdrachtgever is toe te rekenen, De Opdrachtgever Conversieonline.nl omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, De Opdrachtgever de afronding van een fase heeft bevestigd, De Opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase of De Opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, vervalt ieder recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van de fout ligt bij De Opdrachtgever. Hetzelfde geldt in het geval De Opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht of laten aanbrengen aan de website, advertentie, linkprofiel etc.  

8. Tenzij anders overeengekomen biedt Conversieonline.nl geen garantie op het functioneren van de website door het doorvoeren van updates.

9. Iedere garantie of overige aanspraak van De Opdrachtgever op Conversieonline.nl vervalt indien De Opdrachtgever of anderen in opdracht of met goedkeuring van De Opdrachtgever wijzigingen hebben aangebracht aan of in de website of de onderliggende server.

10. Conversieonline.nl is gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat De Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

11. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Opdrachtgever niet op.

12. De Opdrachtgever heeft nimmer recht op enige remedie indien De Opdrachtgever onjuist of onzorgvuldig gebruik valt te verwijten of in het geval De Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Conversieonline.nl, eigenhandig wijzigingen in het door Conversieonline.nl geleverde aanbrengt of doet aanbrengen.

13. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de website, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische content en vrijwaart Conversieonline.nl van aanspraken van derden als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de website en/of de daarop weergegeven content.

14. Mocht Conversieonline.nl onverwijld jegens De Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte waarop de door Conversieonline.nl gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een verzekeraar niet tot uitkering overgaat, tot het bedrag van het honorarium dat Conversieonline.nl voor de werkzaamheden – waaruit de schade is ontstaan – heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

15. Aansprakelijkheid van Conversieonline.nl omvat nooit gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

16. De Opdrachtgever vrijwaart Conversieonline.nl voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Conversieonline.nl heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, op basis van de door De Opdrachtgever te laat verstrekte en/of onjuiste of onvolledige informatie, gegevens en bescheiden.

16. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Conversieonline.nl tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.

17. Conversieonline.nl is jegens De Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor penalties, boetes, daling van posities, daling van websiteverkeer, verminderen van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen zoals van een algoritmewijziging van bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, Google. Kortom, Conversieonline is niet verantwoordelijk voor (negatieve) gevolgen van verrichte handelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot Google Ads campagnes, andere SEA werkzaamheden of andere marketingwerkzaamheden in het algemeen. Desalniettemin zal Conversieonline altijd handelen uit goede trouw om zo het beste resultaat voor De Opdrachtgever te behalen.

18. Voor (negatieve) gevolgen met betrekking tot de campagne of de resultaten, indien die gevolgen veroorzaakt worden door aanpassingen op de website of Google Ads campagne door De Opdrachtgever en/of derden is Conversieonline.nl niet aansprakelijk.

9. Geheimhouding, Privacy en Intellectueel Eigendom

1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

2. Indien Conversieonline.nl in opdracht van De Opdrachtgever cookies plaatst en/of deze uitleest, garandeert De Opdrachtgever dat Conversieonline.nl daartoe bevoegd is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Telecommunicatiewet en de AVG. De Opdrachtgever vrijwaart Conversieonline.nl derhalve in en buiten rechte voor iedere aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid ter zake.

3. De Opdrachtgever is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Conversieonline.nl onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens van De Opdrachtgever en derden verwerkt zoals contactgegevens en het gebruik van de website waaronder diens activiteiten op de website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waarvandaan De Opdrachtgever of derde komt en de pagina’s die De Opdrachtgever of derde heeft bezocht. 

4. De Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, op grond van bijvoorbeeld de AVG, die door De Opdrachtgever of derden worden ingevoerd of verwerkt in de website. Bij De Opdrachtgever ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. De Opdrachtgever staat er jegens Conversieonline.nl voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Conversieonline.nl van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

5. De Opdrachtgever kan op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de AVG) verplichtingen tegenover derden hebben, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in en het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij De Opdrachtgever. Conversieonline.nl zal zoveel als technisch mogelijk is en in redelijkheid van haar kan worden verwacht, medewerking verlenen aan de door De Opdrachtgever na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Conversieonline.nl begrepen en komen volledig voor rekening van De Opdrachtgever.

6. Conversieonline.nl kan alle ontwikkelde en al dan niet gepubliceerde webcontent gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Daarnaast kunnen eindresultaten ook gebruikt worden voor eigen publiciteitsdoeleinden.

7. Het eigendom van door Conversieonline.nl verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Conversieonline.nl, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval kan Conversieonline.nl hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Conversieonline.nl gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

8. Conversieonline.nl behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop

Conversieonline.nl geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, oorlog, bedrijfsstoornissen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen of uitvallen in levering van energie, storingen van internet of andere (tele)communicatiefaciliteiten, tekortkomingen door partijen van wie Conversieonline.nl bij de verlening van de telecomdiensten afhankelijk is, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën, meer dan 50% ziekte van het personeel en overheidsmaatregelen. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Conversieonline.nl opgeschort. 

2. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Conversieonline.nl onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Conversieonline.nl bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien Conversieonline.nl bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

11. Wijzigingen algemene voorwaarden 

In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt Conversieonline.nl zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien De Opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

12. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Conversieonline.nl is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Conversieonline.nl. 

2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de rechter in het arrondissement waarin de Conversieonline.nl haar (hoofd) vestigingsplaats heeft exclusief bevoegd rechter. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Conversieonline.nl haar (hoofd)vestigingsplaats heeft exclusief bevoegd.